STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ORGANIZACJA PRACY CZYTELNI ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Organizacja pracy Czytelni Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie w okresie zagrożenia epidemicznegoKOMUNIKAT
DYREKTORA ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

z dn. 31 sierpnia 2020 r.
w związku z organizacją pracy Czytelni Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
w okresie zagrożenia epidemicznego

 

1. Czytelnia Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie zostanie ponownie otwarta począwszy od dn. 1 września 2020 r. wyłącznie dla celów naukowych. Możliwość przeprowadzania kwerend genealogicznych zostaje zawieszona do odwołania.

2. Archiwum Kurii będzie otwarte dla Czytelników od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 11.15 – 13.15. Między 11.00 a 11.15 nastąpi obowiązkowa przerwa na przewietrzenie i dezynfekcję w Czytelni. Biuro Metrykalne wypożycza Księżom Proboszczom kopie ksiąg metrykalnych dla celów ich uzupełnienia w niezmienionym trybie.

3. Pracownik archiwum, pełniący dyżur w Czytelni, ma prawo do zarządzenia dodatkowej przerwy, jeśli uzna, że zaistniała taka konieczność.

4. Wizyta w Czytelni Archiwum jest możliwa wyłącznie w drodze zapisów poprzez kontakt drogą telefoniczną albo mailową.

5. Zaleca się, aby zamówienia na materiały archiwalne były składane poprzez wysyłanie oficjalnego pisma na skrzynkę mailową, archiwum@diecezja.pl.

6. Zapisy, o których mowa w pkt. 4, muszą zostać potwierdzone przez pracownika archiwum. Odwiedzający może skorzystać z Czytelni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego datę i godzinę rezerwacji.

7. Zaleca się, aby w dniu wizyty Czytelnik przybył do Archiwum z możliwie jak najkrótszym wyprzedzeniem czasowym, w celu uniknięcia oczekiwania na wejście do Czytelni.

8. Archiwum zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu wizyty.

9. W przypadku, gdy Czytelnik planuje odwołać swoją wizytę, powinien poinformować o tym fakcie w celu umożliwienia wizyty innym osobom.

10. Wprowadza się limit jednoczesnego przebywania w Czytelni Archiwum 2 osób, nie będących pracownikami Archiwum.

11. Wprowadza się tygodniowy limit wizyt dla Czytelników – ten sam Czytelnik może zarezerwować miejsce w Czytelni maksymalnie 2 razy w ciągu jednego tygodnia.

12. Maksymalna liczba jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia wynosi 5 j.a. W szczególnych przypadkach osoba dyżurująca w Czytelni może zdecydować o zwiększeniu tego limitu.

13. Czytelnik jest zobowiązany do:
a) dezynfekcji rąk przy wejściu i założenia własnych jednorazowych rękawic ochronnych;
b) zakrywania – na cały czas pobytu w Archiwum – ust i nosa, za pomocą własnych środków ochronnych (tj. maseczka albo przyłbica);
c) przyniesienia własnych materiałów biurowych: notatnika, ołówka, gumki, temperówki;
d) w przypadku korzystania z materiałów archiwalnych, drukowanych inwentarzy lub innych pomocy informacyjno-ewidencyjnych, a także materiałów bibliotecznych – zajęcia miejsca oznakowanego do tego celu, wskazanego przez pracownika;
e) zachowywania odległości minimum 1,5 metra w kontakcie z pracownikami Archiwum;
f) opuszczenia budynku niezwłocznie w trakcie przerw i po zakończeniu wizyty w Czytelni;
g) postępowania zgodnie z poleceniami pracowników Archiwum.

14. Po zwrocie przez użytkownika materiałów archiwalnych, inwentarzy i innych pomocy informacyjno-ewidencyjnych oraz materiałów bibliotecznych wszystkie materiały zostają wyłączone z możliwości ponownego udostępnienia innym użytkownikom na okres niezbędnej kwarantanny (5 dni). Początek okresu kwarantanny jest liczony od dnia następnego po zwrocie materiałów archiwalnych.

15. Objęcie w/w materiałów kwarantanną może spowodować zmianę umówionego terminu wizyty innego Czytelnika.

16. Realizacja ewentualnych zamówień reprograficznych z materiałów, o których mowa w pkt. 14, rozpoczyna się po zakończeniu ich kwarantanny.

17. Po zakończeniu pracy Czytelni pracownik Archiwum każdorazowo wykonuje czynności mające na celu zapewnienie w niej odpowiednich warunków sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów, wieszaków i szafek służących do pozostawienia rzeczy osobistych Czytelnika.

18. Powyższe zasady wchodzą w życie z dn. 1.09.2020 r. i obowiązują do odwołania ich przez Dyrektora Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kraków, 31.08.2020 r.

ZOBACZ TAKŻE