STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

1. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest jednostką działającą w ramach struktur Archidiecezji Krakowskiej. Bibliograficzny skrót Archiwum to: AKMKr
2. Warunkiem korzystania z Archiwum jest zaznajomienie się z Regulaminem Archiwum i Klauzulą Informacyjną dot. RODO oraz wypełnienie Karty Czytelnika.
3. Czytelnicy korzystający z telefonów komórkowych proszeni są o wyciszenie ich na czas korzystania z Archiwum.
4. Miejsce korzystania z materiałów archiwalnych jest wskazane przez dyżurującego pracownika Archiwum.
5. Czytelnicy Archiwum przy robieniu notatek mogą posługiwać się tylko i wyłącznie ołówkiem.
6. Jeżeli wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez Czytelnika jest: artykuł, monografia, rozprawa naukowa, publikacja o charakterze popularnonaukowym, praca na stopień zawodowy lub naukowy, wówczas oczekujemy egzemplarza niniejszej pracy do Biblioteki Archiwum.
7. Czytelnik składa zamówienie pisemne, posługując się rewersem, w którym podaje numer Karty Czytelnika i wykaz zamówionych akt (sygnatury lub w razie ich braku krótki opis poszukiwanych materiałów).
8. Archiwariusz bez podania powodów ma prawo odmówić dostępu do korzystania z niektórych akt.
9. Materiały archiwalne znajdujące się w naszych zbiorach są udostępniane po 50 latach od ich wytworzenia. W uzasadnionych okolicznościach należy przedłożyć umotywowane pismo do decyzji Dyrektora Archiwum, a w przypadku materiałów zastrzeżonych wymagana jest zgoda Metropolity Krakowskiego.
10. Dokumenty metrykalne znajdujące się w naszych zbiorach są udostępniane następująco: metryki chrztów – po 100 latach; metryki ślubów i metryki zgonów – po 80 latach od daty zamknięcia księgi.
11. Fotografowanie wpisów z dokumentów metrykalnych jest możliwe bez zgody Dyrektora Archiwum, jeżeli wykonywane fotografie dotyczą przeprowadzanej kwerendy genealogicznej. Fotografowanie jednostek archiwalnych w całości jest zabronione.
12. Zezwolenie na wykonywanie fotografii innym materiałom archiwalnym niż dokumenty metrykalne wymaga przedłożenia pisemnej prośby do Dyrektora Archiwum, która powinna zawierać uzasadnienie, sygnaturę i podstawowy opis jednostki, jaka ma zostać sfotografowany.
13. Korzystający z rękopisów oraz fotografii mają obowiązek używania rękawiczek bawełnianych, w które należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.
14. Osoby korzystające z materiałów archiwalnych mają prawo do korzystania z Biblioteki Archiwum.
15. Podczas przeglądania materiałów archiwalnych nie wolno dokonywać żadnych zmian w porządku ich ułożenia. Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek uwag, czy umieszczanie zakładek. Prosimy, by materiałów do sporządzania notatek (zeszytów, papieru) nie umieszczać na rękopisach.
16. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków i niezgodności w zamówionym materiale archiwalnym, prosimy o zgłoszenie tego faktu dyżurującemu pracownikowi Archiwum.
17. Osoba kończąca kwerendę, względnie zawieszająca ją na pewien czas, powinna osobiście zdać udostępnione akta pracownikowi Archiwum.
18. Z Czytelni można korzystać w dniach i godzinach jej otwarcia. Prosimy o nieprzedłużanie czasu kwerendy.
19. Archiwum nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.
20. Czytelnik ma prawo w ciągu jednej wizyty w Archiwum wypożyczyć jedynie 5 jednostek archiwalnych. W uzasadnionych przypadkach ilość ta może być zwiększona, ale nie może przekroczyć 10 jednostek.
21. Czytelnik, który dopuści się uchybień przeciwko przepisom niniejszego Regulaminu, musi się liczyć z możliwością utraty pozwolenia na korzystanie ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Kraków, dnia 01.09.2022 r.

ZOBACZ TAKŻE