STRONA GŁÓWNA / STATUT ARCHIWUM

STATUT ARCHIWUM

Statut Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

I. Zasady ogólne

1. Archidiecezja Krakowska posiada zgodnie z kan. 486 K.P.K. własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zwane dalej: Archiwum.
2. Archiwum nie posiada osobowości prawnej. Jest jednostką działającą w ramach Kurii Metropolitalnej i podlega Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu.
3. W sprawach zatrudnienia, finansowych i budżetowych Archiwum podlega każdorazowemu Ekonomowi Archidiecezji Krakowskiej.
4. Archiwum kieruje się niniejszym Statutem oraz Regulaminem.
5. Archiwum z punktu widzenia swej funkcji pełni rolę archiwum historycznego oraz zakładowego.
6. Archiwum używa podłużnej oraz okrągłej pieczęci z nazwą Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

II. Zadania

1. Archiwum spełnia następujące zadania:
a) pozyskuje, przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta,
b) inwentaryzuje i opracowuje akta naukowo,
c) digitalizuję materiały archiwalne w celu łatwiejszego dostępu i ochrony zbiorów,
d) udostępnia materiały archiwalne osobom reprezentującym: organy władzy archidiecezjalnej, instytucje kościelne i naukowe oraz osobom prywatnym w granicach przewidzianych przez Regulamin Archiwum,
e) prowadzi własne prace naukowe,
f) prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną.
2. Ponadto Archiwum:
a) sprawuje nadzór nad archiwami parafialnymi Archidiecezji Krakowskiej,
b) udziela zezwoleń na dostęp do archiwów parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej,
c) prowadzi korespondencje w związku z udostępnianiem akt,
d) gromadzi kopie ksiąg metrykalnych parafii Archidiecezji Krakowskiej.
3. Archiwum do spełnienia powyższych zadań posiada magazyny, czytelnię wraz z księgozbiorem podręcznym oraz Biuro Metrykalne.

III. Zasób archiwalny

1. W skład zasobu Archiwum wchodzą:
a) dokumenty wytworzone w urzędzie Biskupa Archidiecezjalnego oraz w urzędach Kurii Metropolitalnej i Sądzie Biskupim,
b) archiwalia wytworzone przez instytucje i urzędy kościelne z terenu Archidiecezji Krakowskiej (w jej dawnych i obecnych granicach),
c) materiały archiwalne zakonów (zgromadzeń) i klasztorów z terenu Archidiecezji Krakowskiej,
d) Miscellanea (m.in. Akta Katyńskie).
2. Archiwum powiększa swe zbiory o materiały archiwalne pozyskiwane z wydziałów i instytucji kurialnych oraz z parafii i dekanatów.

IV. Organizacja Archiwum

1. Arcybiskup Metropolita Krakowski mianuje Dyrektora i Wicedyrektora Archiwum.
2. Dyrektor Archiwum sprawuje bezpośredni zarząd wewnętrzny i zewnętrzny nad tą instytucją,
a więc:
a) reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
b) kieruje działalnością Archiwum,
c) odpowiada za całość i należyty stan zbiorów,
d) zarządza dokumentami znajdującymi się w Archiwum,
e) wypełnia zadania niniejszego Statutu,
f) kieruje czytelnią oraz zarządza księgozbiorem podręcznym,
g) statutowo raz w roku, a także na każde wezwanie, składa Arcybiskupowi sprawozdanie pisemne z działalności Archiwum,
h) pod koniec każdego roku ustala na spotkaniu z Ekonomem Archidiecezji budżet dla Archiwum na przyszły rok.
3. Powyższe zadania Dyrektor spełnia poprzez zespół składający się z pracowników.
4. Dyrektor przedstawia Ekonomowi Archidiecezji kandydatów do zatrudnienia.
5. Każdy pracownik z dniem rozpoczęcia pracy otrzymuje indywidualny zakres czynności pracy.
6. Na końcu roku każdy pracownik składa sprawozdanie z rocznej działalności i w porozumieniu z Dyrektorem ustala plan pracy na następny rok.

V. Rada Archiwalna

1. Rada Archiwalna jest organem doradczym Dyrektora Archiwum.
2. W skład Rady wchodzi 5 członków powoływanych przez Arcybiskupa Krakowskiego na wniosek Dyrektora Archiwum.
3. Kadencyjność Rady trwa trzy lata.
4. Do zadań Rady Archiwalnej należy:
a) opiniowanie planów działalności Archiwum,
b) czuwanie nad przebiegiem prac w Archiwum.

ZOBACZ TAKŻE