STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOMUNIKAT DOT. PONOWNEGO OTWARCIA CZYTELNI

Komunikat dot. ponownego otwarcia CzytelniKOMUNIKAT
DYREKTORA ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
z dn. 16 sierpnia 2021 r.
w związku z ponownym otwarciem Czytelni Archiwum

1. Czytelnia Archiwum zostanie ponownie otwarta dn. 1 września 2021 r.

2. Archiwum Kurii będzie otwarte dla Czytelników od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 11.15 – 13.15. Między 11.00 a 11.15 nastąpi obowiązkowa przerwa na przewietrzenie i dezynfekcję w Czytelni. Biuro Metrykalne wypożycza Księżom Proboszczom kopie ksiąg metrykalnych dla celów ich uzupełnienia w niezmienionym trybie.

3. Pracownik archiwum, pełniący dyżur w Czytelni, ma prawo do zarządzenia dodatkowej przerwy, jeśli uzna, że zaistniała taka konieczność.

4. Wizyta w Czytelni Archiwum jest możliwa wyłącznie w drodze zapisów poprzez wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres czytelnia@diecezja.pl. Możliwość zapisów zostaje uruchomiona z dn. 16 sierpnia 2021 r. Prosimy o krótkie opisanie w mailu czego kwerenda ma dotyczyć.

5. Zapisy, o których mowa w pkt. 4, muszą zostać potwierdzone przez pracownika archiwum. Odwiedzający może skorzystać z Czytelni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego datę i godzinę rezerwacji.

6. Zaleca się, aby w dniu wizyty Czytelnik przybył do Archiwum z możliwie jak najkrótszym wyprzedzeniem czasowym, w celu uniknięcia oczekiwania na wejście do Czytelni.

7. Archiwum zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu wizyty.

8. W przypadku, gdy Czytelnik planuje odwołać swoją wizytę, powinien poinformować o tym fakcie w celu umożliwienia wizyty innym osobom.

9. Wprowadza się ograniczenie 50% zajętości miejsc w Czytelni Archiwum, co jest równoznaczne z możliwością zapisu 6 osób na kwerendę w danym dniu.

10. Wprowadza się tygodniowy limit wizyt dla Czytelników – ten sam Czytelnik może zarezerwować miejsce w Czytelni maksymalnie 2 razy w ciągu jednego tygodnia.

11. Czytelnik jest zobowiązany do:
a) dezynfekcji rąk przy wejściu i założenia własnych jednorazowych rękawic ochronnych;
b) zakrywania – na cały czas pobytu w Archiwum – ust i nosa, za pomocą maseczki ochronnej;
c) przyniesienia własnych materiałów biurowych: notatnika, ołówka, gumki, temperówki;
d) w przypadku korzystania z materiałów archiwalnych, drukowanych inwentarzy lub innych pomocy informacyjno-ewidencyjnych, a także materiałów bibliotecznych – zajęcia miejsca oznakowanego do tego celu, wskazanego przez pracownika;
e) zachowywania odległości minimum 1,5 metra w kontakcie z pracownikami Archiwum;
f) opuszczenia Czytelni w trakcie przerw zarządzonych przez pracownika Archiwum;
g) postępowania zgodnie z poleceniami pracowników Archiwum.

12. Po zakończeniu pracy Czytelni pracownik Archiwum każdorazowo wykonuje czynności mające na celu zapewnienie w niej odpowiednich warunków sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów, wieszaków i szafek służących do pozostawienia rzeczy osobistych Czytelnika.

13. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i obowiązują do odwołania ich przez Dyrektora Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

14. Niniejszy komunikat jest uzupełnieniem obowiązującego Statutu Archiwum i Regulaminu Czytelni, z którym prosimy zapoznać się przez rozpoczęciem kwerendy.

Kraków, 16.08.2021 r.

ZOBACZ TAKŻE